Adatvédelmi tájékoztató

 A www.carnegieprinciple.hu weboldal üzemeltetője, a Success Development s.r.o tiszteletben tartja a személyes adatait minden érintet személynek, akivel kapcsolatba kerül, attól függetlenül, hogy az adott adatokat személyesen, vagy harmadik fél felhasználásával kezeljük. Fontos számunkra, hogy mindenki megértse, hogy mely személyes adatai milyen okból kezeljük, és hogy melyek a jogaik. Ezért meghívunk, hogy olvasd el ezt az adatvédelmi tájékoztatót, mely több információt tartalmaz a személyes adataid kezeléséről.

A személyes adatok kezelésénél minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy adatait jogszerűen és biztonságosan kezeljük.

 

Adatkezelési tájékoztató a www.carnegieprinciple.hu felületen keresztül végzett adatkezeléshez

 1. Adatkezelő megnevezése:

A www.carnegieprinciple.hu (továbbiakban „Carnegie Principle”), üzemeltetője Success Development s.r.o. Szlovákiában bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (s.r.o.).

Vállalkozás azonosítója (IČO): 51 280 892

Közösségi adószám (IČ DPH) : SK2120655526

Székhely: Záhradnícka 6496/19E, Dunajská Streda, SK-929 01, Szlovák köztársaság

Postacím: Záhradnícka 6496/19E, Dunajská Streda, SK-929 01, Szlovák köztársaság

E-mail: [email protected]

Telefon: +421 910 600 807

Honlap: www.carnegieprinciple.hu

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok A „Carnegie Principle” felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. Az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

Jelen tájékoztató a fogalmakat jogszabályi alapjának 4. cikkében meghatározott értelemben használja. Ez a jogszabály a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet).

A tájékoztatóban leggyakrabban az alábbi adatvédelemmel összefüggő fogalmak kerülnek felhasználásra:

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Érintett: közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

 1. A „Carnegie Principle” hírlevélhez, tagsághoz, regisztrációhoz és termékrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat az adatkezelés célja

Személyes adat

az adatkezelés célja

Felhasználónév

a felhasználónév az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

Vezetéknév

Keresztnév

 •            Amennyiben a felhasználó hozzájárulását adta a promóciós ajánlatok fogadásához, úgy a szerződésszerű teljesítés érdekében szükséges adat

E-mail cím

az e-mail cím a „Carnegie Principle” és az Ön közötti kapcsolattartás és identifikáció célját szolgálja, például ezzel a címmel jelentkezhet be, ezen a címen informáljuk és továbbítjuk hírleveleinket

Telefonszám

kapcsolattartást elősegítő adat

Számlázási cím

Fizetett szolgáltatásunk igénybevétele esetén a számla kiállításához szükséges

Postai cím

Csak akkor kötelező megadnia, amennyiben fizikailag megfogható és kiszállítandó terméket rendel, amennyiben megadja, segíti, hogy postai úton is elérjük

Jelszó

a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja – a rendszer titkosítva tárolja

 

 3.2. Az adatkezelés jogalapja

Valamennyi adatkezelést cégünk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (1) bekezdésének a) pontja szerint az Ön személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása alapján végzi.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A „Carnegie Principle” a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a tagság megszüntetésével jár. A fizetett szolgáltatások igénybevételéről vagy termékek vásárlásáról kiállított számlákat a rajtuk feltüntetett személyes adatokkal együtt a Szlovákiai adózási törvénynek (č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV) megfelelően továbbra is kezeljük.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a www.carnegieprinciple.hu oldal működését segítő személyek férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a weboldal üzemeltetésével és fejlesztésével, a tagsági adatbázis üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint minden egyéb, most meg nem fogalmazott feladattal foglalkozó munkatársai az ügyfélkezelés érdekében megismerik az Ön személyes adatait. Az adatok kezeléséhez a Kajabi (https://newkajabi.com/) rendszereit vesszük igénybe, így az adatok a szervereiken is tárolódhatnak. A „Carnegie Principle” a személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, vagy továbbítja más fizikai vagy jogi személynek.

 1. Adatfeldolgozók:

Carnegie Principle hírlevélre feliratkozók adatainak kezelését a ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja.

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím.

A listamester.hu adatkezelési tájékoztatója: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi-tajekoztato.php

 

Carnegie Principle Tagok adatainak kezelését a Kajabi rendszerének üzemeltetője biztosítja.

Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, és a profiljában a regisztrációt követően önként megadott adatokat, mint telefonszám, Lakcím, és egyéb adat.

A Kajabi adatvédelmi szabályzata: https://newkajabi.com/policies/privacy/

 

A rendezvényekre való jelentkezésekhez és egyéb termékrendeléshez kapcsolódó adatkezelést a SalesAutoPilot rendszere végzi.

Kezelt személyes adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, hozzátartozó neve, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím.

Adatkezelő: SalesAutopilot Kft.

A SalesAutopilot Kft. adatkezelési tájékoztatója: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

Ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637
Email: [email protected]

Telefon: (+36) 1 490 0172

 

PayPal fizetés esetén a fizetési adatokat a PayPal rendszere kezeli, és PayPallal megosztott adatok a PayPal adatkezelési szabályzatának megfelelően vannak kezelve: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Holdings Inc
Székhely: 2211 N 1st St SAN JOSE   CA   95131-2021
Telefonszám: +1408.9677400
Weboldal: www.paypal.com

 

A fizetett szolgáltatásokról és termékrendelésekről a számlát a www.superfaktura.sk rendszerének felhasználásával állítjuk ki és küldjük el.

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, kapcsolattartó neve.

A www.superfaktura.sk adatkezelési tájékoztatója: https://www.superfaktura.sk/ochrana-sukromia/

 

A számlákon feltüntetett adatokhoz a könyvelés lebonyolításához a Success Development s.r.o. könyvelője is hozzáférést kap:

B.M.S. - CORRECT, s.r.o.
Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda

Ügyvezető igazgató: Horváthová Marta

 

6. Érintetti jogok

Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

 

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy hónap:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket), adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz, az automatizált döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilakotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár).

 

 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ez az elfeledtetéshez való jog.

 

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 • az adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a Társaság az online felhasználói fiók adatainak mentése útján biztosítja.

 

 • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • az érintett joga arra vonatkozóan, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra

 1. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokgra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.